wtorek, 12 maj 2020 17:30

System wspierania operacji dronów podczas walki z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Napisane przez Redakcja
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Podstawową funkcją systemu CreoScan jest dostarczanie użytkownikom precyzyjnych informacji geoprzestrzennych związanych z operacjami bezzałogowych statków powietrznych i obsługa wybranych elementów misji dronowych, zwłaszcza wykonywanych w trybie BVLOS, czyli poza zasięgiem wzroku. Podstawową funkcją systemu CreoScan jest dostarczanie użytkownikom precyzyjnych informacji geoprzestrzennych związanych z operacjami bezzałogowych statków powietrznych i obsługa wybranych elementów misji dronowych, zwłaszcza wykonywanych w trybie BVLOS, czyli poza zasięgiem wzroku. Foto: Creotech

Nowatorski system umożliwiający koordynację bezzałogowego ruchu powietrznego i przetwarzanie zobrazowań pozyskiwanych przez drony został opracowany przez Creotech Instruments S.A. Z jego możliwości skorzystać może wiele grup odbiorców. System przeszedł chrzest bojowy wspierając działania służb zaangażowanych w walkę z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy to unikalny na skalę Europy obszar chroniony, który rozciąga się na powierzchni niemal 600 km2, co czyni z niego największy park narodowy w Polsce. Park stanowi dom dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt, w tym tak wyjątkowych dla polskiego krajobrazu jak łoś, wilk, ryś, czy orlik grubodzioby. Dlatego od chwili, kiedy w przestrzeni medialnej pojawiły się pierwsze informacje o pożarze, walką z żywiołem żyła cała Polska.

Opanowanie pożaru zajęło tydzień, a w akcji brało udział kilkuset strażaków, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnych, pracowników parku i okolicznych mieszkańców. Ogień strawił około 5,5 tys. ha bagiennych łąk, trzcinowisk i lasów, a do walki z nim wykorzystano samoloty i śmigłowce m.in. Lasów Państwowych, policji i Służby Granicznej. Operację gaśniczą utrudniał fakt, że tereny objęte ogniem były trudno dostępne dla ciężkiego sprzętu zazwyczaj wykorzystywanego w tego typu działaniach. Kluczowe dla ograniczenia strat było precyzyjne lokalizowanie źródeł rozprzestrzeniania się ognia, dlatego uczestnicy akcji zdecydowali się skorzystać z niestandardowych rozwiązań.

- Funkcjonariusze Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej z Poznania i Olsztyna skorzystali z możliwości systemu CreoScan po wykonaniu fotogrametrycznych nalotów dronowych nad wybranymi obszarami szczególnie dotkniętymi niszczycielskimi skutkami żywiołu.mówi Jakub Ryzenko, szef Centrum Informacji Kryzysowej w Centrum Badań Kosmicznych PANW ramach współpracy z Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN i firmą Creotech pozyskane zobrazowania zostały przetworzone do postaci ortofotomap oraz modeli 3D w celu zwiększenia świadomości sytuacyjnej podczas działań operacyjnych. Ponadto dane wynikowe systematycznie zasilały Wojewódzkie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku koordynujące zaangażowanie sił i środków w akcję. – dodaje Jakub Ryzenko.

Przedstawiciel Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN podkreśla, że połączenie danych satelitarnych obrazujących skalę zjawiska pożaru w skali makro i danych pozyskanych z nalotów dronowych przetworzonych do wizualizacji z systemu CreoScan stanowiło szczegółowe źródło informacji o wybranych fragmentach terenu oraz stało się integralną częścią dokumentacji strat powstałych wskutek rozprzestrzeniania się ognia.

Dla tych, którzy muszą wiedzieć

Podstawową funkcją systemu CreoScan jest dostarczanie użytkownikom precyzyjnych informacji geoprzestrzennych związanych z operacjami bezzałogowych statków powietrznych i obsługa wybranych elementów misji dronowych, zwłaszcza wykonywanych w trybie BVLOS, czyli poza zasięgiem wzroku. System pozwala jednak także na zbieranie danych z innych ruchomych obiektów, np. pojazdów i umożliwia trójwymiarową, przestrzenną wizualizację ich lokalizacji oraz pozyskiwanych przez nie informacji, w tym zobrazowań. CreoScan cechuje wysoka mobilność i autonomiczność, a skalowalna architektura części sprzętowej, w połączeniu z innowacyjnym oprogramowaniem sprawiają, że systemem zainteresowani są odbiorcy z bardzo wielu, często odległych od siebie, branż i specjalizacji.

- CreoScan jest odpowiedzią na oczekiwania wszystkich użytkowników, którzy potrzebują wiedzy na temat tego, co dzieje się wokół nich: na powierzchni Ziemi, czy w powietrzu. System przeznaczony jest głównie dla służb zajmujących się organizacją i kontrolą szeroko pojętego ruchu powietrznego i służb reagujących na sytuacje kryzysowe, np. w przypadku klęsk żywiołowych, takich jak pożary, powodzie lub trzęsienia ziemi. mówi Jacek Kosiec, Prezes Creotech Instruments S.A. - Ale może być także z powodzeniem wykorzystywany w czasie imprez masowych i zgromadzeń oraz do monitorowania stanu instalacji przemysłowych, inwestycji budowlanych czy wszelkiego rodzaju infrastruktury. Skorzystają z niego także rolnicy, geodeci oraz urbaniści, co w ostatnim okresie zostało potwierdzone przez duże zainteresowanie potencjalnych odbiorców, szczególnie za granicą. - dodaje Kosiec.

CreoScan składa się z kilku podsystemów i jest w stanie współpracować z wieloma typami zewnętrznych urządzeń, w tym z dronami różnej klasy. Centralnym elementem systemu jest mobilne stanowisko Drone Rapid Mapping (DRM), służące do przetwarzania danych oraz dowodzenia operacją. Sprzęt ma formę przenośnego terminala, który kryje w sobie skalowalną architekturę serwerową, umożliwiającą sprawne lokalne przetwarzane zobrazowań pozyskiwanych na bieżąco przez bezzałogowe statki powietrzne oraz z innych źródeł. Na ekranach wyświetlane są, generowane na miejscu, trójwymiarowe mapy i modele 3D, tworzone na podstawie danych dostarczanych przez drony. Wyniki przetworzeń mogą być udostępniane użytkownikom znajdującym się w pobliżu lub za pomocą Internetu przekazywane w dowolne inne miejsce. Istotną cechą sytemu jest wysoka optymalizacja sprzętowa i programowa, co pozwala na dostarczanie wyników przetworzeń w możliwie krótkim czasie - co ma szczególne znaczenie dla służb kryzysowych.

- CreoScan powstał dzięki współpracy firmy Creotech Instruments S.A. i Centrum Informacji Kryzysowej działającego w Centrum Badań Kosmicznych PAN. System rozwijano i testowano podczas szeregu ćwiczeń zarządzania kryzysowego, Państwowej Straży Pożarnej i Policji. mówi Krzysztof Mysłakowski z Creotech Instruments S.A. - W czasie testów, w krótkim, operacyjnie użytecznym czasie, wytwarzano mapy i modele 3D dla wsparcia działań ratowniczych i oceny sytuacji oraz dokumentację miejsca zdarzenia dla celów późniejszego postępowania prokuratorskiego.

Wizualizacja w czasie rzeczywistym

Ważnym elementem oprogramowania systemu jest Flight Monitoring System (FMS), który umożliwia realistyczną wizualizację wielu złożonych strumieni danych (w tym monitoring aktualnego położenia dronów). Wykorzystuje przy tym różne dostępne dane, w tym dane satelitarne różnej rozdzielczości, zobrazowania pochodzące z otwartych zbiorów geodezyjnych, dane lotnicze lub mapy Bing, czy Google. Rozwiązania zastosowane w systemie FMS pozwalają nie tylko na generowanie dynamicznych wizualizacji danych (zwłaszcza o wielu niezależnych ruchomych obiektach), ale również na ich analizę w czasie rzeczywistym, w zależności od potrzeb użytkownika. Przykładem takich procesów może być ciągła analiza ryzyka związana z monitorowaniem odległości drona od obiektów (budynków czy innych przeszkód) odwzorowanych w numerycznym trójwymiarowym modelu terenu, czy też stała automatyczna kontrola naruszeń stref zabronionych.

- Mobilny Terminal DRM wyposażony w system FMS umożliwia szybką, trójwymiarową wizualizację konkretnych obszarów w wysokiej rozdzielczości. Wizualizacje można przeglądać i analizować bezpośrednio na ekranach terminala lub na połączonych z terminalem urządzeniach mobilnych takich jak smartfon lub tablet. – mówi Krzysztof Mysłakowski z Creotech Instruments S.A. - Zaletą urządzenia jest jego autonomiczność. Przetwarzanie danych odbywa się lokalnie, na urządzeniu, więc operacje z jego wykorzystaniem mogą być realizowane w warunkach ograniczonego dostępu do zasilania i środków łączności, takich jak niedawna akcja walki z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Mobilne centrum kontroli lotów

Istotnym elementem systemu CreoScan są mobilne stacje naziemne ADS-B GS (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast Ground Station) odbierające informacje o parametrach lotu obiektów latających wyposażonych w transpondery. ADS-B to standard powszechnie stosowany w lotnictwie do pozycjonowania i monitorowania różnych obiektów – również w trybie naziemnym (Ground). Dzięki postępującej miniaturyzacji możliwe jest obecnie umieszczanie mini-nadajników na statkach bezzałogowych oraz pojazdach, umożliwiając ich ciągłą precyzyjną lokalizację w czasie i przestrzeni. W obszarze wykorzystania technologii ADS-B w rozwój systemu zaangażował się partner Creotech Instruments S.A. – szczecińska firma Aerobits.

Informacje pochodzące z nadajników na dronach są wstępnie przetwarzane w stacji naziemnej, a następnie przekazywane z wykorzystaniem mobilnej sieci LTE do mobilnego terminala DRM lub środowiska chmurowego, gdzie następuje ich konsolidacja i prezentacja na trójwymiarowych mapach terenu zgodnie z potrzebami użytkownika.

Stacje naziemne CreoScan są kompaktowe i odporne na warunki atmosferyczne. Mogą być montowane zarówno w sposób stały (np. na masztach), jak również tymczasowo np. w pojazdach samochodowych. Rozwiązanie dual-SIM zapewnia stabilne połączenie stacji z systemem za pomocą sieci komórkowych oraz umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniem, ponowną konfigurację czy zmianę wersji oprogramowania. Stacja odbiorcza jest gotowa do pracy praktycznie tuż po podłączeniu zasilania. Umieszczona w lokalizacji o dobrej widoczności pozwala np. na odbiór sygnałów transponderów samolotów rejsowych w promieniu do 300 km i dronów z nadajnikami o małej mocy w promieniu do kilkunastu kilometrów. Dzięki wbudowanemu terminalowi nawigacji satelitarnej stacja przesyła do systemu również informacje o własnym położeniu, co w razie potrzeby pozwala na prezentację jej lokalizacji w systemie razem z monitorowanymi ruchomymi obiektami.

System jest w sposób ciągły udoskonalany i wyposażany w nowe funkcjonalności. Obecnie trwają końcowe prace nad wyposażeniem stacji naziemnych w mierniki ciśnienia atmosferycznego i temperatury, co pozwoli na bieżącą, programową kompensację podawanej przez obiekty latające wysokości barometrycznej z uwzględnieniem wahań ciśnienia względem ciśnienia referencyjnego. Pozwoli to na precyzyjniejsze ustalanie rzeczywistej wysokości lotu drona, co w przypadku operacji w terenie zurbanizowanym ma kluczowe znaczenie.

- Instalacja naziemnych stacji ADS-B, w połączeniu z możliwościami przetwarzania danych terminala DRM i oprogramowania FMS umożliwia stworzenie w krótkim czasie całkowicie autonomicznego centrum kontroli lotów bezzałogowych mówi Bernard Stępień z Creotech Instruments S.A.Odpowiednio skonfigurowany system CreoScan pozwala jednak na znacznie więcej. Mobilność systemu ułatwia montaż i uruchomienie systemu monitoringu FMS w dowolnym miejscu. Może on więc na przykład służyć do zarządzania operacjami dronów w czasie imprez masowych, takich jak koncerty, czy wydarzenia sportowe, zapewniając bezpieczeństwo i synchronizację realizowanych równolegle nalotów dronowych oraz pozwalając, w razie potrzeby, na przetwarzanie na miejscu zobrazowań pozyskiwanych przez bezzałogowce. – dodaje Bernard Stępień.

Źródło informacji: Creotech

Czytany 1529 razy

Skomentuj

Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji administratora. Zasady publikacji komentarzy pod publikacjami znajdziesz pod linkiem: https://aviation24.pl/polityka-prywatnosci

Redakcja poleca

Gru 29, 2020
Ciężko teraz mówić o lotniczych imprezach w Polsce w 2021 roku, kiedy nie wiadomo czy uporamy się z epidemią Covid-19. Jednak już w zeszłym roku ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik zgodziła się na udział śmigłowca Mi-2 SP-SAP w zachodniej produkcji "Tylko dla twoich ...
Paź 09, 2020
Już wkrótce pierwsi komercyjni pasażerowie mogą podróżować z naddźwiękową prędkością. Zbudowany właśnie odrzutowiec poleci po raz pierwszy ...
Paź 07, 2020
Brzydka może być pogoda, brzydki może być oddech, brzydkich kobiet nie ma, tylko wina czasem brak (żeby nie wyjść na męskiego szowinistę - dotyczy to ...
Paź 01, 2020
Czy to sen czy jawa? Tym pytaniem można by w zasadzie rozpocząć ten nietypowy przegląd modelarskich konstrukcji lotniczych. Jednak po bliższym ...
Cze 25, 2020
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie katastrofy lotu PIA PK8303 w Karaczi, w którym uczestniczyło 99 osób, w tym 8 członków załogi, ...
Cze 24, 2020
Należąca do sił Włoskich Sił Powietrznych (AMI) baza w Aviano była świadkiem historycznego wydarzenia. Po raz pierwszy wykonano w niej tzw. marsz ...
Cze 22, 2020
Wczoraj doszło do kolejnej interwencji funkcjonariuszy Grupy Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie na pokładzie ...
Cze 20, 2020
Dwa amerykańskie bombowce strategiczne B-2 Spirit z 509. Skrzydła Bombowego USAF, spotkały się 18 czerwca za kołem podbiegunowym z norweskimi ...

Najczęściej czytane

Gru 10, 2020
Jak informuje organizacja Laguna's Spitfire Legacy, brytyjskie samoloty z czasów IIWŚ upamiętnią latem 2021 roku historię udziału polskich żołnierzy, ...
Gru 11, 2020
Lotnicza Akademia Wojskowa nieustannie inwestuje w nowoczesny sprzęt szkoleniowy. W tym roku zakupiono nowe urządzenie symulacji lotu Diamond ...
Gru 14, 2020
Prace związane z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji wystawy plenerowej dobiegają końca. Wiosną zrealizowany został już pierwszy etap ...
Paź 18, 2020
Od roku w pracowni aerografu Przemysława Drozda powstaje model TS-11 Biało-czerwonej Iskry nr 5. Jedyny taki istniejący model w imponującej skali 1:7 ...
Paź 15, 2020
Rodzice siedmioletniego Polaka, który zginął w katastrofie lotniczej w 2018 r., wytoczyli proces przeciwko Irish Parachute Club i właścicielom ...
Paź 13, 2020
Krzysztof z Zebrzydowic ma 50 lat. Lubi kontakt z przyrodą, zapach traw i powiew wiatru. Od zawsze chciał być pilotem i powtarza, że „Wiatr to jego ...
Paź 12, 2020
Jak informuje pilot Kamil Skorupski, ten można powiedzieć, szalony pomysł powstał prawie dwa lata temu. Jego pomysłodawcami są Paweł Jakubowski i ...
Paź 11, 2020
W dniu wczorajszym dwa samoloty, w tym jeden ultralekki Alpi Pioneer 300 i turystyczny Robin DR.400/140 Major zderzyły się w powietrzu na terenie ...
Paź 09, 2020
Dzisiaj portal Echodnia.eu pisze o przebiegu prac na radomskim lotnisku. - "Bez najmniejszych opóźnień trwa budowa Portu Lotniczego Warszawa – Radom ...
Cze 01, 2020
Agenci celni Hong Kongu odkryli 217 kilogramów kokainy ukrytej w silniku odrzutowym. To prawdopodobnie pierwszy w historii przemyt narkotyków, gdzie ...
Maj 30, 2020
Amerykańskie Siły Marynarki Wojennej na rejon Europy i Afryki poinformowały, że 26 maja dwa samoloty Su-35 należące do sił powietrznych Federacji ...
Maj 29, 2020
Jak podkreśla Dowódca 2 SLT gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak, realizowana przez Amerykanów operacja Bomber Task Force to obejmująca bardzo długi ...

Nasze wywiady

Paź 27, 2020
W tym roku minęło 60 lat od wielkiej defilady lotniczej nad polami Grunwaldu. Wciąż żyje kilku pilotów, którzy uczestniczyli w pokazie, który odbył ...
Lis 28, 2018
Był październik 1980 roku, kiedy dyrekcja zakładów PZL Świdnik zgodziła się na udział śmigłowca Mi-2 SP-SAP w zachodniej produkcji "Tylko dla twoich ...
Wrz 10, 2020
Na początku września odwiedziliśmy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z Panem Dyrektorem Pawłem Pawłowskim. Pan ...
Paź 14, 2018
Za nami już 9. edycja słynnej Nocy w Instytucie Lotnictwa. Ponieważ w tym roku przypada 100-Lecie Lotnictwa Polskiego oraz 100-Lecie Niepodległości ...
Wrz 06, 2018
Małgorzata Nowotnik i Marian Nowotnik to lotnicze małżeństwo, które jest znane w całej Polsce. Pani Małgorzata była stewardesa PLL LOT, jedna z ...
Lip 16, 2018
Jako patron medialny Air Show w Radomiu mamy zaszczyt pokazać, jako jedni z pierwszych, oficjalny spot Międzynarodowych Pokazów Lotniczych w Radomiu. ...
Kwi 23, 2018
Postanowiliśmy to sprawdzić składając wizytę z symulatorze Boeinga 737-800, który znajduje się w warszawskim AirPoint. Teoretycznie wszystko wygląda ...
Paź 11, 2017
Siedemnastoletnia Maja Kuczyńska w krótkim czasie zachwyciła świat swoim tańcem w tunelu aerodynamicznym, popularyzując i zwracając uwagę na nową, ...

Kalendarium Wikipedii

Dzisiaj jest: 1 Marca 2021    |    Wydarzyło się: 1912 – Nad Jefferson Baracks w stanie Missouri Amerykanin Albert Berry wykonał pierwszy skok spadochronowy z pokładu samolotu. 1932 - Został porwany i zamordowany półtoraroczny syn amerykańskiego lotnika Charlesa Lindbergha. 1964 – 85 osób zginęło w katastrofie samolotu Lockheed Constellation w Nevadzie. 1999 - Bertrand Piccard i Brian Jones wystartowali ze Szwajcarii w pierwszy lot balonem dookoła świata. 1887 - Urodził się Paweł Argiejew, rosyjski lotnik (zm. 1922). 2010 – Zmarł Władimir Iljuszyn, rosyjski pilot (ur. 1927).

Lotnicza książka

Lut 22, 2021
Wydawnictwo Fronda poinformowało o wprowadzeniu na rynek wydawniczy książki Wacława Króla – asa myśliwskiego, dowódcy dywizjonu 302 i pilota Cyrku ...
Lut 09, 2021
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wydało publikację pod tytułem „Samolot CSS-13 we wspomnieniach agrolotników„. ...
Lut 04, 2021
W roku 2020 polskie lotnictwo morskie obchodziło jubileusz 100-lecia istnienia. To bardzo ważna data w historii Polskiej Marynarki Wojennej, warta ...
Lis 03, 2020
O polskich pilotach mówiono nieraz, że jak będzie trzeba, polecą nawet na drzwiach od stodoły. I to jest prawda. Ich odwagę oraz determinację ...
Paź 30, 2020
W latach 20. Karolina jako pierwsza Polka samodzielnie siada za sterami Basia, Anna i Jadwiga pilotują najszybsze myśliwce czasów II wojny światowej ...
Paź 25, 2020
Nakładem Kuźnicy Techniki Aeronautycznej i Kompozytowej „Draco” ukazał się album czarno-białej fotografii lotniczej oraz artystycznej autorstwa ...
Mar 17, 2020
"Czy pracę pilota można przedstawić w sposób lekki, zrozumiały i dowcipny? Okazuje się, że TAK. Kapitan Dariusz Kulik robi to z prawdziwym znawstwem, ...
Lut 22, 2020
Nakładem kuźnicy techniki aeronautycznej i kompozytowej „Draco” ukazało się drugie (poprawione i uzupełnione) wydanie książki autorstwa Michała ...
Lut 19, 2020
Nakładem kuźnicy techniki aeronautycznej i kompozytowej „Draco” ukazała się książka autorstwa Michała Imiołka, pt. „W stronę dronów czyli kilka słów ...

Nasze Video

Sie 25, 2019
Równo rok temu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w treningach oraz samych pokazach lotniczych zorganizowanych w ramach Air Show Radom 2018. Ponieważ ...
Maj 19, 2019
W ramach Nocy Muzeów, 100-lecia Eskadry Kościuszkowskiej, 90-lecia lotu atlantyckiego Ludwika Idzikowskiego i 30-lecia MiGa-29, Niebo bez Granic ...
Gru 16, 2018
Lotniczy Dom Kultury Skocznia Warszawa w ramach projektu "Niebo bez granic" w roku 100-lecia Niepodległości Polski i 100-lecia Biało-Czerwonej ...
Sie 15, 2018
Dzisiaj na warszawskim niebie zobaczyliśmy: śmigłowce Mi-2 , W-3W/W-3WA Sokół, Mi-14 i Mi-2, Mi-8 i W-3 Sokół, Mi-17, Mi-24 oraz Mi-2. Samoloty ...
Mar 23, 2018
Dzisiaj dokładnie o godzinie 8:55 czasu lokalnego na warszawskim Okęciu wylądował nowy nabytek LOT-u Dreamliner B787-9. Przyleciał wprost z Everett, ...
Maj 17, 2017
Od jutra rusza sprzedaż biletów na musical "Piloci", a już dziś możecie zobaczyć co działo się podczas konferencji prasowej tego oszałamiającego ...
Top